INVENT Personeel en Organisatie

Voorwaarden werving en selectie vanaf 01-01-2020

Download PDF, klik hier

1. Opdrachtbevestiging

Bij verstrekking van een opdracht voor recruitment en selectie wordt een overeenkomst opgesteld. Hierin worden opgenomen de wijze van recruitment en selectie en de gemaakte financiële afspraken. Met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen na mondelinge overeenkomst en/of ondertekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever en de betrokken adviseur van Invent.

2. Wijze van adverteren

Alvorens tot plaatsing van een advertentie over te gaan, wordt met de opdrachtgever afgesproken op welke wijze, met welke tekst en in welke media geadverteerd gaat worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.
De opdrachtgever ontvangt van het door hem te betalen deel van Invent een factuur voor de gemaakte advertentiekosten, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Werving en selectie van sollicitanten

Alle reacties op een gepubliceerde vacature worden door de betrokken adviseur van Invent behandeld. Reflectanten direct aan het adres van de opdrachtgever of die door een andere intermediair worden geïntroduceerd worden door de opdrachtgever doorverwezen naar deze adviseur. De adviseur draagt zorg voor een doelmatige en zorgvuldige selectie van sollicitanten en rapporteert hierover aan de opdrachtgever.

4. Handhaving betalingsverplichting

Bij intrekking van de vacature door opdrachtgever, vervulling van de vacature buiten de selectieprocedure om of andere situaties waardoor Invent door opdrachtgever wordt belemmerd bij het uitvoeren en begeleiden van de werving en selectie blijft voor opdrachtgever de verplichting om alle afgesproken kosten en vergoedingen te voldoen.

5. Vergoeding bij aanname van meerdere kandidaten

Indien opdrachtgever meer dan één van de door Invent geïntroduceerde kandidaten in dienst neemt, betaalt opdrachtgever voor iedere tweede en volgende kandidaat aan Invent per kandidaat een vergoeding die gelijk is aan twee maal het met de kandidaat afgesproken bruto maandsalaris inclusief provisie, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken. Deze declaratie komt naast de in de overeenkomst afgesproken vergoeding voor werving en selectie en geldt ook voor kandidaten die in een andere functie worden geplaatst, dan de functie waarvoor geadverteerd is.

6. Hernieuwde selectieronde

Indien na afloop van de eerste twee maanden (de proeftijd) van het dienstverband een door opdrachtgever aangenomen kandidaat niet blijkt te voldoen en zijn dienstverband niet wordt voortgezet, zal Invent indien de opdrachtgever dit wenst zich gedurende maximaal drie maanden inspannen zonder extra kosten een passende vervanger te vinden. Slechts de dan eventueel opnieuw te maken advertentiekosten worden door Invent bij opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Vertrek van een aangenomen kandidaat

Beëindiging van het dienstverband tussen een aangenomen kandidaat en opdrachtgever, binnen welke termijn of om wat voor reden dan ook, laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om alle afgesproken declaraties en kosten aan Invent te voldoen.

8. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover ervan in de overeenkomst niet wordt afgeweken.

9. Het Nederlands recht is van toepassing.

10. De overeenkomst prevaleert op de algemene voorwaarden.

Venlo, 1-1-2020

Invent Personeel en Organisatie
St. Jansweg 15
5928 RC Venlo
KvK ’s-Hertogenbosch 16069080